Në muajin Shkurt Shoqëria ka organizuar një ditë pune me të gjithë strukturën e shitjeve dhe  marketingut për të treguar rezultatet e arritura dhe strategjitë për vitet e ardhshme.