Publications

Photovoltaic investment in the green mission of Coca-Cola Bottling Shqipëria

(Al) Coca-Cola Bottling Shqipëria njofton përdorimin e Paneleve të Energjisë Diellore – Fotovoltaike, me qëllim uljen vjetore të sasisë së CO2 të emetuar dhe mbulimin e konsumit vjetor të energjisë në një nivel prej 62%, përmes përdorimit të burimeve natyrore me qëllim mbrojtjen e mjedisin nga ndotja.